Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstider

Se hvor lang tid kommunen skal bruge på at lave en miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Visitering af ansøgninger

Ansøgninger visiteres inden 21 dage.

Ansøger modtager indenfor tidsfristen oplysning om, hvorvidt ansøgningen er tilstrækkelig udførlig til, at kommunen kan begynde sagsbehandlingen.

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser

Afgørelsens omfang, dvs. om der er tale om en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse ansøgt efter § 16 a eller § 16 b, er bestemmende for sagsbehandlingstiden.

En miljøgodkendelse efter § 16 a skal i henhold til loven sagsbehandles indenfor en rimelig frist, mens der skal træffes afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b indenfor 90 dage.   

Sagsbehandlingstiden regnes, fra sagen er visiteret som fuldt belyst. De perioder i sagsbehandlingen, hvor sagen ligger hos ansøger, f.eks. fordi kommunen mangler flere oplysninger, fraregnes i opgørelsen af sagsbehandlingstiden. Dog fraregnes ikke de første syv dage i hver periode, hvor sagen ligger hos ansøger.

Registreringer af ansøgningstidspunkter, visiteringsdatoer og antal sagsbehandlingsdage foretages i IT-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk 

Statusliste for sagsbehandling

Statusliste over husdyrgodkendelsessager 2020-2021