Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 21. December 2018

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Hovborgvej 25

  Billund kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Hovborgvej 25, 6623 Vorbasse

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. januar 2019

 • 19. December 2018

  miljøvurdering – Lokalplan nr. 309

  Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 309 og kommuneplantillæg nr. 3 kan få væsentlig indvirkning på miljøet og på baggrund af dette, er der udarbejdet en miljøvurdering. Resultaterne heraf fremgår af den udarbejdede miljørapport.

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar.

  Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 13. februar 2019.

  Efter den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslaget skal ændres eller helt forkastes.

  Byrådets beslutning kan herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

  Læs miljøvurderingen af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillæg her

  Høringsfrist: 13. februar 2019

 • 19. December 2018

  Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse, Filskov Dambrug, Fiskerivej 15

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Filskov Dambrug, Fiskerivej 15, 7200 Grindsted. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsen

  Klagefrist: 16. januar 2019

 • 7. December 2018

  Høring om afgørelse om miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering og forslag til afgrænsningsnotat for ny forlystelsespark i Billund

  Billund Kommune ønsker at træffe afgørelse om, lokalplan nr. 311 efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering efter § 10 . Billund Kommune ønsker derfor at foretage høring efter § 32.

  Billund Kommune ønsker at træffe afgørelse om, projektet for ny forlystelsespark i Billund, er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering efter § 21 på baggrund af bygherres ansøgning  i ht. §18, stk. 1. Billund Kommune ønsker derfor at foretage høring efter § 35.

  Yderligere skal kommunen ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen/ miljøkonsekvensvurderingen med en afgrænsning af miljørapport/ miljøkonsekvensrapportens indhold i henhold til § 11 og § 23.

  Læs høring om afgørelse om miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering og forslag til afgrænsningsnotat for ny forlystelsespark i Billund her

  Høringsfrist den 1. januar 2019

 • 6. December 2018

  Anmeldelse – Møbjergvej 107

  Billund Kommune har truffet afgørelse om skift i dyretype efter § 15 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. På husdyrbruget Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme. 

  Afgørelsen

  Klagefrist: 7. januar 2018

 • 27. November 2018

  Tilladelse til foderlade – Refshøjvej 39

  Billund Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres en foderlade på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted.

  Afgørelsen

  Klagefrist: 24. december 2018

 • 22. November 2018

  Miljøgodkendelse, vandindvindingstilladelse og VVM-screeningsafgørelse - Utoft Dambrug

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse og fornyet vandindvindingstilladelse til Utoft Dambrug, Vejle Landevej 38-40, 7200 Grindsted. Billund Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt

  MiljøgodkendelsenBilag til miljøgodkendelsenVandindvindingstilladelsenVVM ScreeningsafgørelsenBilag til VVM Screeningsafgørelsen

  Klagefrist: 20. december 2018

 • 21. November 2018

  Miljøtilladelse – Bækgårdvej 4

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Bækgårdvej 4, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Tilladelse

  Klagefrist: 19. december 2018

 • 16. November 2018

  Tillæg til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse - Blackbird

  Billund Kommune har meddelt tillæg til Billund Lufthavns miljøgodkendelse, således der kan opføres terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter til Blackbird. Kommunen har også truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt.

  Tillæg til miljøgodkendelse
  Screeningsafgørelse

  Klagefrist: 16. november 2018

 • 13. November 2018

  VVM og Miljørapport for WOW-Park

  Billund Kommune har vurderet, at lokalplan nr. 308 og kommuneplantillæg nr. 2 kan få væsentlig indvirkning på miljøet og på baggrund af dette, er der udarbejdet en miljøvurdering. Samtidig med planprocessen for oplevelsesparken er der udarbejdet VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er samlet i en fælles rapport. 

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 15. januar 2019.

  Efter den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslaget skal ændres eller helt forkastes. Byrådets beslutning kan herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

  Læs miljøvurderingen her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillægget her

  Høringsfrist: 15. januar 2019